PKN Remigiuskerk Steenderen.

Een mooie oude kerk in het centrum.

De protestantse kerk van Steenderen is 'De Dorps­kerk'. Er wordt ook wel gespro­ken over 'De Dikke'. Dan wordt er een vergelij­king ge­maakt met het Rooms-Katho­lieke kerkge­bouw, dat de naam 'De Dunne' draagt. De Dikke en de Dunne verschillen van elkaar in de omvang en hoogte van de torens. Van­daar. Maar de naam 'Remigiuskerk' is voor de Dorpskerk de oudste en de oorspronkelijke naam.
Ouder dan 1217 waar­schijnlijk. We weten van Remigius dat hij omstreeks 500 na Christus bis­schop van Reims was.
Europa werd door de 'frankische barbaren' politiek en militair flink door elkaar geschud.
Eén van de leiders was koning Clovis.
Het was de verdienste van Remigius dat hij deze koning met zijn hele hof­hou­ding bekeerde. In 496 werd Clovis ge­doopt in Reims. Het verhaal gaat dat Remigius voor die plech­tig­heid de zalf­olie vergeten was. Een duif bracht hem ech­ter een flesje met olie.
Van­daar dat wan­neer Remigius wordt afge­beeld daarbij altijd een duif en een flesje olie zicht­baar zijn. Het is een mooie legende.
Maar de beteke­nis is denk ik be­langrijker. Want zo­wel de duif als de olie zijn symbolen voor de Heilige Geest. En een dubbele zegen van God voor een bekeer­de verwoester was denk ik hard nodig.
Remi­gius is als kerkelijk leider van zijn tijd in ieder geval voor de christelijke ge­meen­schap van groot belang geweest. Belangrijk omdat door zijn optreden de vrij­heid van de chris­telijke gods­dienst gehand­haafd kon blij­ven. Dat zal ongetwij­feld mee hebben gehol­pen om nieu­we ge­meenten, met nieuwe kerk­gebouwen te stich­ten. In Steenderen bijvoor­beeld. En in dank­baarheid werd zijn naam verbonden aan het kerkge­bouw: de Remigi­uskerk.
Vanouds dus, niet voor ieder­een meer vertrouwd. Daarom ook mogen we
als ge­meente spreken van de Protestantse Remigiuskerk in Steende­ren.

Praktische informatie

Dag Van Tot
Zondag 10:00

Dorpsstraat Model.NdtrcItem.HouseNumber
7221 BP, Steenderen